De conferentie ‘de winst van goed wonen’ was een groot succes! De powerpoints uit het plenaire gedeelte vind je hieronder.

Beste,

De conferentie ‘de winst van goed wonen’ vorige donderdag was een groot succes.  De Studio barstte uit zijn voegen, wat de interesse voor het thema illustreert.  Inhoudelijk hadden we een sterk plenair gedeelte en de inbreng in de 4 werkgroepen van praktijkwerkers was groot.  De kunst is nu om al dit materiaal te verwerken.  Zoals meermaals aangehaald, is de conferentie een startpunt.

Veel mensen vroegen naar de powerpoints uit het plenaire gedeelte van Katleen Van den Broeck en Maarten Loopmans.

Je vindt ze hier:

Powerpoint Katleen Van den Broeck rond cijfers rond huren aan de onderkant:

ppt-katleen-van-den-broeck

Powerpoint Maarten Loopmans rond onderzoek dat totnutoe gevoerd is rond dit thema:

ppt-maarten-loopmans

De foto’s vind je hier:

Conferentie 'De winst van goed wonen'

Bij gebruik foto’s,  copyright vermelden van de fotograaf:
© Walter Busschots.

De verslagen van de 4 werkgroepen arbeid, onderwijs, gezondheid en juridische dienstverlening volgen later.

Woon-groet.

De armoedebarometer slaat rood uit.

logo-decenniumdoelen

Decenniumdoelen, een actieve samenwerking van 13 middenveldorganisaties, stelde voor de negende keer op rij de armoedebarometer op. Armoede stijgt opnieuw in Vlaanderen. Vooral eenoudergezinnen en mensen met een migratieachtergrond gaan erop achteruit. De kloof tussen arm en rijk qua gezondheidszorg groeit en laaggeschoolden hebben amper uitzicht op een beter leven. Een recordaantal  van 120.500 Vlamingen staat op de wachtlijst voor een sociale woning.

Meer dan ooit is er nood aan een daadkrachtig beleid om armoede geen kans te geven.

Leest het artikel hier. 

 

Opinie: deze wooncrisis kan je alleen oplossen met crisismanagement + Woningnood bij asielzoekers: “Niemand wil verhuren aan mensen zoals wij”

Vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Huurdersplatform luiden de alarmbel over de wooncrisis die groter wordt naarmate steeds meer erkende vluchtelingen op de woningmarkt terechtkomen.

demorgen-crisis

Mohamed Dubl en Amina Husein in hun huurwoning. ©Tim Dirven

Eind juni verslikten velen van ons zich in hun koffie. De minister van Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), vertelde onomwonden dat ze geen weet had van huisvestingsproblemen voor erkende vluchtelingen. Groot was de verbazing bij alle organisaties, medewerkers, onderzoekers en vrijwilligers die al jaren de nijpende woonproblemen benoemen. De wooncrisis waar we mee kampen is immers niet ontstaan met de instroom van vluchtelingen, maar treft al jaren vele tienduizenden burgers.

Het is allesbehalve een geheim dat veel mensen zich in een kwetsbare woonpositie bevinden. De verhoogde instroom van erkende vluchtelingen doet de druk op de woningmarkt nog extra toenemen. ‘Velen komen onherroepelijk op straat terecht’, zo lazen we afgelopen zomer zonder franjes in de kranten. Voor elk individu of gezin dat erin slaagt een stabiele oplossing te vinden, blijft er een veelvoud in de kou staan. Hier en daar een winnaar, maar vooral verliezers. Toch is er volgens de minister geen vuiltje aan de lucht. Ook de OCMW-voorzitter van de grootste Vlaamse stad gaf te kennen dat hij niets extra wil doen om de zoektocht naar een woonst makkelijker te maken voor vluchtelingen. Met de kop in het zand is het moeilijk oplossingen te zien.

Crisismaatregelen nodig

Net voor de zomer keurde de Vlaamse regering de ‘conceptnota private huur’ goed. Daarin vinden we een aantal maatregelen terug die het betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod op de private huurmarkt omhoog kunnen stuwen. Ook een aantal andere initiatieven, zoals extra middelen voor de gemeenten, meer budget voor het bouwen van sociale woningen en een stijging van de huursubsidiemiddelen zijn prima ondersteunende initiatieven op lange termijn. Alleen is het crisis vandaag. Een crisis los je op met ferme inspanningen en crisismanagement. In tijden van crisis volstaat een conceptnota niet.

Het middenveld recht in elk geval de rug. Tal van initiatieven werden en worden opgezet. In verschillende organisaties zijn enthousiaste, geëngageerde vrijwilligers en medewerkers aan de slag gegaan. Maar er is geen wondermiddel. Woningen komen niet uit de lucht gevallen. Als we precaire woonsituaties willen bannen en dak- en thuisloosheid willen bestrijden, dan moeten we nu actie ondernemen. Er liggen wel degelijk een paar oplossingen voor de hand.

Oplossingen bestaan

Leid mensen actief toe naar huursubsidies, sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen. Maak de bestaande mogelijkheden toegankelijker zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Dat vraagt onder meer om een snelle en substantiële budgetverhoging.

Heel wat woningen en appartementen staan langdurig leeg. Met beperkte herstellingen en renovaties kunnen veel van deze gebouwen snel woonklaar gemaakt worden. Een actief leegstandsbeleid kan het woningaanbod op zeer korte termijn aanzienlijk uitbreiden.

Wanneer de druk het hoogst is, moeten de meest vernieuwende ideeën een kans krijgen. Moeten we niet volop durven inzetten op nieuwe woonvormen en modulair bouwen? Kunnen we eindelijk de wettelijke drempels wegwerken die samenhuizen ontmoedigen en zelfs verhinderen?

De sociale huurmarkt is de plek bij uitstek waar de meest woonbehoeftigen een oplossing moeten vinden. Helaas stellen we vast dat deze onvoldoende afgestemd is op de noden van vandaag. Slechts 5 procent van de toewijzingen moeten voorbehouden worden voor precaire doelgroepen zoals daklozen en instellingsverlaters. Samen met de Vlaamse Woonraad vragen we de lokale besturen om dit percentage te verhogen.

Bovendien houden voorrangsregels voor mensen met lokale binding geen rekening met de woonbehoefte van de kandidaat-huurder. Zo worden erkende vluchtelingen met bijkomende drempels geconfronteerd. Omdat ze het woonlandschap onvoldoende kennen, de taal nog niet beheersen en een onzeker inkomen hebben, is er nood aan bijkomende begeleiding. Degelijke begeleiding kan ook potentiële verhuurders over de streep trekken en vooroordelen ontkrachten.

Tot slot is er dringend nood aan afstemming tussen de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de ministers van Wonen en van Welzijn. Mensen in onzekerheid laten in opvangvoorzieningen, of verplicht laten uitstromen zonder alternatief, gaat regelrecht in tegen het grondrecht op wonen en komt de integratie niet ten goede.

Deze wooncrisis kunnen we enkel bezweren door samen te werken. Wij reiken de hand naar de beleidsmakers op alle niveaus. Zij hebben de plicht om doortastend op te treden voor alle mensen in woonnood. Een nieuwe winter staat voor de deur. Niemand, nieuwkomer of Belg, zou in de kou mogen staan.

Frederic Vanhauwaert, Netwerk tegen Armoede; Joy Verstichele, Vlaams Huurdersplatform; Nils Luyten, Orbit; Dirk Masquillier, Samenlevingsopbouw; Jozef Hertsens, Vlos; Charlotte Vandycke, Vluchtelingenwerk Vlaanderen; Lies Baarendse, Huurpunt; Anne Dussart, Caritas; Paul Pataer, Liga voor Mensenrechten; Wouter Van Bellingen, Minderhedenforum 

Woningnood bij asielzoekers: “Niemand wil verhuren aan mensen zoals wij”

Een op vijf erkende vluchtelingen moet langer in asielcentrum blijven

Door gebrek aan huisvesting moet een op de vijf erkende vluchtelingen noodgedwongen in het asielcentrum blijven, blijkt uit cijfers die Groen opvroeg. Organisaties op het terrein zien naar eigen zeggen steeds meer mensen op straat belanden. “De wooncrisis is acuut.”

Een donkergrijze accentmuur, een streep behangpapier en een frisse witte badkamer. Mohamed Dubl (29) en Amina Husein (28) proberen van hun krappe eenkamerstudio een nieuwe thuis te maken. Eén stoel, daar moeten ze het voorlopig mee doen. Maar het Syrisch koppel is al lang blij dat ze eindelijk een plek hebben gevonden.

Een jaar hebben ze moeten zoeken naar deze woning, en ze moeten er ruim de helft van hun leefloon van 1.150 euro voor neertellen. “Niemand wil verhuren aan mensen zoals wij”, zegt Mohammed. “Zeker dertig huizen zijn we gaan bekijken, maar nergens kregen we een fiat. We zijn opgelucht dat we dit hebben gevonden. Ons dochtertje van vijf is nog steeds in Aleppo. We hopen dat ze snel naar hier kan komen.”

In september vorig jaar kregen Mohamed en Amina hun erkenning, wat meteen betekende dat ze binnen de twee maanden het opvangcentrum konden verlaten. Uiteindelijk waren ze een van de gelukkigen die onderdak vonden in de opvang van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Heel wat anderen belanden volgens hulporganisaties noodgedwongen op straat.

Kop in het zand

Uit cijfers die Groen kreeg van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) blijkt dat een op de vijf vluchtelingen langer in het asielcentrum moet blijven. Volgens Kamerlid An Moermans (Groen) komt dat omdat de Vlaamse regering hier geen werk van maakt. “Liesbeth Homans (Vlaams minister van Wonen, red.) is de minister van de stilstand. Door deze stilstand vinden niet alleen erkende vluchtelingen geen woonst – een deel woont zelfs in daklozencentra – maar worden ook de arme Vlamingen opnieuw de dupe.”

Een situatie die organisaties zoals Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Huurdersplatform of Samenlevingsopbouw maar al te goed kennen. In een opiniestuk roepen ze de bevoegde beleidsmakers op snel een einde te maken aan deze wooncrisis. Dat minister Homans enkele maanden geleden verkondigde geen weet te hebben van huisvestingsproblemen voor erkende vluchtelingen, stoot hen tegen de borst. “Met de kop in het zand is het moeilijk oplossingen zien”, klinkt het.

‘Eenmaal ze hun erkenning hebben, denken ze dat hun leven hier echt kan beginnen. Maar in realiteit begint een helse zoektocht naar een woonst’

CINDY VERCRUYSSEN, VLUCHTELINGEN ONDERSTEUNING SINT-NIKLAAS

Want naarmate steeds meer erkende vluchtelingen op de woningmarkt terechtkomen, wordt het voor alle kwetsbare groepen almaar moeilijker onderdak te vinden. Voor hulpverleners zit er vaak niks anders op dan te ‘gaan leuren’ met families bij huisbazen, om toch maar te vermijden dat mensen op straat belanden.

“Toen ik in februari begon met deze job, had ik de indruk dat het toch iets makkelijker was om een woning te vinden voor mensen”, zegt Cindy Vercruyssen van Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas. “Dan vond ik wel huurders die bereid waren om vluchtelingen in hun woningen onder te brengen. Nu lijkt die groep als het ware uitgeput. De wooncrisis is echt acuut. Een op de vijf vluchtelingen die in het asielcentrum moet blijven? Volgens mij is dat zelfs een grove onderschatting.”

Voor vluchtelingen zit er in vele gevallen niks anders op dan veel geduld uit te oefenen en op zoek te gaan naar goeie zielen die hen een slaapplaats willen geven. “Natuurlijk is dat frustrerend”, zegt Vercruyssen. “Eenmaal ze hun erkenning hebben, denken ze dat hun leven hier echt kan beginnen. Maar in realiteit begint er een helse zoektocht naar een woonst. Soms vinden we helemaal niks.”

Er zijn vele redenen waarom verhuurders niet staan te springen voor erkende vluchtelingen. “Zo vrezen ze dat hun woning opeens bevolkt zal worden door tien man, terwijl er amper plaats is voor twee”, legt Vercruyssen uit. “Soms is die vrees ook terecht, maar dat komt omdat de regelgeving rond gezinshereniging helemaal nog niet op punt staat. Als twee mensen een huurcontract tekenen, zijn ze verplicht dat uit te maken, zelfs als de rest van hun gezin hier later arriveert.”

Hete aardappel

Om het probleem ten gronde aan te pakken, stelt Groen voor om met de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement en de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen en de bevoegde regeringsleden te ondervragen. “Op die manier kunnen ze de hete aardappel niet langer naar elkaar doorschuiven. En als parlementsleden van beide niveaus kunnen samenkomen en overleggen, moeten Francken en Homans dat ook kunnen”, besluit Moermans.

Het kabinet van minister Homans benadrukt dat er heel wat wordt gedaan voor een sterkere private maar ook rechtvaardige sociale huurmarkt. “Maar we bekijken de woonmarkt in zijn totaliteit. Daarom dat onze ondersteuningsmechanismen zich ook telkens tot de hele bevolking richten en niet specifiek tot bijvoorbeeld erkende vluchtelingen.”

Neem een kijkje op de campagneblog ‘Investeren in wonen’ in aanloop van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede.

netwerk

Een maand voor 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, trekt het Netwerk tegen Armoede de campagne ‘Investeren in wonen’ op gang.
 

Mensen uit de 59 verenigingen waar armen het woord nemen kozen voor dit thema omdat de wooncrisis steeds meer Vlamingen hard treft. Een gebrek aan betaalbare woningen en de gebrekkige kwaliteit van vooral private huurwoningen maakt dat tienduizenden Vlamingen in woonnood verkeren. Hoog tijd voor doortastende maatregelen, op korte én lange termijn.

In het kader hiervan, komt er in Antwerpen een rondreizende tentoonstelling rond armoede en wonen die van start gaat op donderdag 13 oktober op het Mechelseplein.  Dit is de dag dat de conferentie ‘de winst van goed wonen’ van het Antwerps Platform Wonen doorgaat.  http://samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/kalender/conferentie-winst-goedwonen/

Neem zeker eens een kijkje op de campagneblog en volg de komende maanden de verhalen rond wonen van mensen in armoede:

Alle info en verhalen op onze campagneblog investereninwonen.net

Schrijf je in voor onze conferentie ‘de winst van goed wonen’ op donderdag 13 oktober

aankondiging conferentie

  • Donderdag 13 oktober 2016 van 9u tot 13u30

  • De Studio, Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen
    bereikbaar met tram 4 en tram 7, afstappen aan halte ‘Mechelseplein’

  • Voor praktijkwerkers en deskundigen uit de gezondheidssector, onderwijs, tewerkstelling en juridische dienstverlening die ervaring hebben met de gevolgen van slecht wonen.

  • Organisatie door het Antwerps Platform Wonen *

  • Kostprijs 5 euro (broodje inbegrepen)

  • Inschrijven kan hier, tot en met donderdag 22 september 2016

Investeren in een goed dak betaalt zich dubbel en dik terug op meerdere levensdomeinen. Zonder vocht en schimmel word je minder snel ziek. In een goed huis heb je minder stress. Met ruimte om huiswerk te maken, heb je betere schoolresultaten. Met een goed werkende douche raak je sneller op je werk. Je bespaart op je kosten als je geen juridische hulp nodig hebt voor je huurproblemen.

Wat is de winst van goed wonen?

Op donderdag 13 oktober 2016 brengt het Antwerps Platform Wonen praktijkwerkers en deskundigen samen die het effect van slecht wonen in kaart te brengen.

Agenda

9.00u Ontvangst
9.30u Start en inleiding
10.00 – 10.45 Uiteenzetting door Katleen van Den Broeck van het HIVA (onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KULeuven) en door Maarten Loopmans van AGT (Afdeling Geografie en Toerisme, KULeuven) rond wonen aan de onderkant van de samenleving. Cijfers en achtergronden.
10.45 – 11.00u Filmpje met getuigenissen rond de gevolgen van slecht wonen
11.00 – 11.30u Pauze
11.30 – 12.30u Werkgroepen waarbij we de ervaringen van mensen uit het werkveld, onderzoekers en andere geïnteresseerden bundelen en een aanzet geven tot oplossingen.

Keuze tussen gezondheid, onderwijs, arbeid en juridische dienstverlening:

Werkgroep Gezondheid:

Een slechte woning heeft impact op zowel de lichamelijke als mentale gezondheid van de bewoners. Welke klachten komen veel voor en welke zouden vermeden kunnen worden door te investeren in goed wonen? Welke kosten veroorzaakt dit voor bewoners en voor de samenleving?

Werkgroep Onderwijs:

Heeft slecht wonen een impact op de onderwijskansen van kinderen en volwassenen? Wat bijvoorbeeld als de woning te klein of overbewoond is? Is er een onderscheid te maken tussen directe en indirecte gevolgen? En wat kost dat aan de samenleving? Welk materiaal bestaat hierover en waarover moet zeker meer onderzoek gevoerd worden?

Werkgroep Arbeid:

Is er een directe link te leggen tussen slecht wonen en kansen op de arbeidsmarkt? Wat bijvoorbeeld als je uit huis gezet wordt en opnieuw moet verhuizen? Welke ervaringen bestaan hier rond en wat moeten verder uitgezocht worden?

Werkgroep Juridische Dienstverlening:

Welke juridische kosten brengt slecht wonen met zich mee en wat zijn daar de gevolgen van voor de bewoners en voor de samenleving? Is er een link te leggen tussen slecht wonen en criminaliteit en in welke richting? Welke ervaringen leven en waar is meer onderzoek nodig?

12.30u Korte terugkoppeling en aansluitend broodje

Tegelijkertijd presenteren mensen in armoede hun woonervaringen in een creatieve tentoonstelling op het Mechelseplein. Dit is de start van een rondreizende tentoonstelling. De conferentie en tentoonstelling hebben plaats in het kader van de internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting dat zich op 17 oktober 2016 toespitst op het thema wonen.

* Deze conferentie wordt georganiseerd door het Antwerps Platform Wonen. Het platform is een samenwerking tussen Beweging.net Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen, Huurdersbond Antwerpen, Ghapro vzw, Platform Antwerpse Sociale Huurders (PASH), Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk (STA-AN), CAW Antwerpen, Vormingplus en Justitiehuis Antwerpen. Dit platform zet wonen voor maatschappelijk kwetsbare groepen op de politieke agenda.

Neem voor meer informatie contact op met Veerle Beernaert of Ellen Baert.

Lees meer over het Antwerps Platform Wonen
Volg de blog www.wooncrisisantwerpen.be

LEEG HUIS ZOEKT THUIS

Logo leeg huis  zoekt thuis

Straathoekwerkers komen dagelijks in contact met mensen  op zoek naar een goede, betaalbare thuis. Tergelijkertijd zien ook zij overal onbenutte ruimtes leeg staan. Omdat dat wringt, klagen ze dit aan. Via hun actie Leeg huis zoek thuis willen ze onderbenutte mogelijkheden in de aandacht brengen, en mensen op zoek naar een betaalbare thuis in beeld brengen.

We hopen dat de oproep naar meer kwaliteitsvolle woningen wordt gehoord!

 

Wat kost slecht wonen aan de samenleving? Kom het te weten op 13 oktober.

image001 (1)

De maatschappelijke kost van slecht wonen of de winst van goed wonen.

Investeren in een goed dak betaalt zich dubbel en dik terug op meerdere levensdomeinen. Zonder vocht en schimmel word je minder snel ziek. In een goed huis heb je minder stress. Met ruimte om huiswerk te maken, heb je betere schoolresultaten. Met een goed werkende douche raak je sneller op je werk. Je bespaart op je kosten als je geen juridische hulp nodig hebt voor je huurproblemen.

Op donderdag 13 oktober 2016 in de voormiddag  brengt het Antwerps Platform Wonen praktijkwerkers en deskundigen samen die het effect van slecht wonen  in kaart te brengen.  Schrijf deze datum nu al in je agenda!  De definitieve uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijven, volgt begin september.

De conferentie start met een stand van zaken, met de nadruk op het onderste segment van de woonmarkt.  Wat is er aan de hand met het wonen voor mensen met een laag inkomen? In een filmpje getuigen mensen over de gevolgen van hun slechte woonsituatie.

Vanuit deze getuigenissen gaat de conferentie verder over de effecten van wonen op vier levensdomeinen: gezondheid, werk, onderwijs en juridische dienstverlening. In vier werkgroepen bundelen we de kennis en ervaringen per thema en zoeken naar oplossingen.  De conferentie is een startmoment om een memorandum op te maken over ‘De winst van goed wonen’.

Daarnaast presenteren mensen in armoede hun woonervaringen in een creatieve tentoonstelling.

De conferentie en tentoonstelling hebben plaats in het kader van de internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting dat zich op 17 oktober 2016 toespitst op het thema wonen.

 

* Deze conferentie wordt georganiseerd door het Antwerps Platform Wonen.  Het platform is een samenwerking tussen Beweging.net Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen, Huurdersbond Antwerpen, Ghapro vzw, Platform Antwerpse Sociale Huurders (PASH), Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk (STA-AN), CAW Antwerpen, Vormingplus en Justitiehuis Antwerpen.  Dit platform zet wonen voor maatschappelijk kwetsbare groepen op de politieke agenda.  Meer info op:  http://www.wooncrisisantwerpen.be.